Verktyg

För att uppfylla de visioner som presenteras i STRIM-agendan arbetar programkontoret med fyra olika verktyg:

  • innovationsprojekt,
  • utbildning,
  • seminarier och möten,
  • internationalisering.

Projekt

Utlysningar för innovationsprojekt genomförs regelbundet. Projekten ska bidra till en hållbarare och konkurrenskraftigare svenska gruv- och metallutvinnande industri, exempelvis genom nya tekniska landvinningar.

De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt. Dessutom kan programkontoret initiera enskilda projekt inom områden som är särskilt intressanta.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp. Denna lämnar en rekommendation till STRIM:s styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas och handlägger sedan dessa.

Utbildning

För att förbättra tillgången på kompetens i landet planeras för en forskarskola inom ramen för STRIM. Forskarskolan är öppen för alla doktorander som är verksamma inom någon av STRIM:s fokusområden.

Seminarier och möten

STRIM ordnar flera seminarier och möten varje år. Vissa av dessa är främst avsedda för att informera och underlätta kommunikationen mellan olika projekt och projektmedlemmar. Andra möten riktar sig till alla som är intresserade av den forskning och innovation som bedrivs inom programmet.

Läs mer om kommande aktiviteter i kalendariet.

Internationalisering

En del av programkontorets arbete består i att bevaka vad som händer inom den europeiska forskningskontexten.

Man kan bland annat söka resebidrag för att delta i Horizon 2020. Sökberättigade är små och medelstora företag, ideella organisationer, universitet, högskolor och myndigheter i Sverige.

FacebookTwitterLinkedInEmail