Utlysningar

Breda utlysningar som täcker alla SIP STRIMs tematiska områden genomförs regelbundet. De finansierade innovationsprojekten ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar.

De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp. Denna lämnar en rekommendation till SIP STRIMs styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas och handlägger sedan dessa.

Utöver SIP STRIMs breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt SIP STRIM-projekt.

Ansök
senast
12 Nov
2020

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av SIP STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella initiativ.

Uppväxling kan gälla hela projekt eller delar av projekt och syftar till att skriva ansökningar (med tillhörande aktiviteter) som kan leda till finansiering av fortsatt arbete baserat på aktiviteter och resultat från projekt finansierade av SIP STRIM.

Planeringsbidrag är för att ta dina resultat från tidigare SIP STRIM-projekt vidare till europeisk eller internationell finansiering. Bidraget är för att stödja ansökan och konsortiebyggandet.

Utlysningstext

Viktiga datum

Öppningsdatum 13 januari 2020
Sista ansökningsdag  12 november 2020
Senaste beslutdatum löpande
Projektstart tidigast löpande
Projektstart senast 10 december 2020

Kontakt

Lawrence Hooey, Kontaktuppgifter

Ansök
senast
7 Nov
2019

Stängd utlysning: Mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri

Vad kan man söka för?

I erbjudandet kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom gruv- och metallutvinning.

Vem kan söka?

Konsortier av företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer med minst två industriparter/företag och en forskningsaktör. Förstudier kan sökas av en ensam part om den sökande kan påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag.

Hur mycket kan man söka?

Budget för erbjudandet är 20 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kronor sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt max 10 miljoner. För fullskaleprojekt och pilotprojekt är totala stödnivån max 50 procent och för förstudier max 75 procent.

Utlysningstext

Utlysningstext

Viktiga datum

Öppningsdatum: 15 maj 2019
Sista ansökningsdag:7 november 2019, kl. 14.00
Beslut meddelas: 20 februari 2020
Projektstart kan starta: 1 mars 2020

Mer information (engelska)

FacebookTwitterLinkedInEmail