Utlysningar

Breda utlysningar som täcker alla SIP STRIMs tematiska områden genomförs regelbundet. De finansierade innovationsprojekten ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar.

De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp. Denna lämnar en rekommendation till SIP STRIMs styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas och handlägger sedan dessa.

Utöver SIP STRIMs breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt SIP STRIM-projekt.

 

Ansök
senast
5 Nov
2020

Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

I denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i SIP STRIM-agendan för hållbar gruvdrift och metallutvinning.

 

Vad kan ni söka för?

I erbjudandet kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom gruv- och metallutvinning.

Vem kan söka?

Förstudier kan sökas av en partner om den sökande kan visa industriell och/eller samhällelig relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett relevant företag eller icke-forskningsaktör. Konsortier som ansöker om fullskaliga projekt eller pilotprojekt måste bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskola eller institut) och två andra relevanta aktörer, tex företag, kommuner, NGOs

Hur mycket kan ni söka?

Budget för erbjudandet är 20 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kronor sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt max 10 miljoner. För fullskaleprojekt och pilotprojekt är totala stödnivån max 50 procent och för förstudier max 75 procent.

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 12 maj2020
Sista ansökningsdag:5 november 2020, kl. 14.00
Beslut meddelas: 23 februari2021
Projekt får starta: 1 mars 2021

Utlysningstext

Utlysningstext – Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

Kontakt

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig SIP STRIM (kontaktuppgifter)

Mer information och ansökan

Vinnova information om utlysningen

 

Informationsvideos om utlysningen

Ansök
senast
12 Nov
2020

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av SIP STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella initiativ.

Uppväxling kan gälla hela projekt eller delar av projekt och syftar till att skriva ansökningar (med tillhörande aktiviteter) som kan leda till finansiering av fortsatt arbete baserat på aktiviteter och resultat från projekt finansierade av SIP STRIM.

Planeringsbidrag är för att ta dina resultat från tidigare SIP STRIM-projekt vidare till europeisk eller internationell finansiering. Bidraget är för att stödja ansökan och konsortiebyggandet.

Utlysningstext

Utlysningstext

Viktiga datum

Öppningsdatum 13 januari 2020
Sista ansökningsdag  12 november 2020
Senaste beslutdatum löpande
Projektstart tidigast löpande
Projektstart senast 10 december 2020

Kontakt

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig SIP STRIM (kontaktuppgifter)

FacebookTwitterLinkedInEmail