Tematiska områden

I STRIM:s forsknings- och innovationsagenda, som har tagits fram gemensamt av industri, akademi och institut, definieras nio tematiska områden som särskilt viktiga. För varje område presenteras visioner på både kort och lång sikt, och vilka strategier som behövs för att man ska nå dessa visioner.

Redan idag ligger den svenska gruv- och metallproducerande sektorn i framkant när det gäller forskning och innovation. Men ytterligare investering kan bidra till att Sverige behåller och förbättrar sin position i branschen.

Hållbarhet och digitalisering

Hållbarhet och digitalisering är teman som återkommer inom alla tematiska områden. Den miljömässiga hållbarheten är självklar inom branschen, men också ekonomisk och social hållbarhet är viktig för att nå konkurrenskraft och acceptans.

Digitalisering går som en röd tråd genom nästan varje projekt och är också en förutsättning för en resurseffektiv framtida produktion.

FacebookTwitterLinkedInEmail