ScreenFloat – Screening av interaktionen mellan flotationsreagens och mineral med kemisk ytkaraktärisering


FlotationMineralteknik
500 000 SEK

Avslutat

2015-09-01

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Marie Ernstsson

2016-02-29

Syfte och mål
Det finns flera industriellt relevanta fördelar med en snabb screeningmetod jämfört med det normala sättet att testa nya idéer, dvs. satsvisa laboratorieflotationsförsök. Huvudsyftet med projektet var därför att tillhandahålla en kostnads- och tidseffektiv strategi för att testa nya reagens och nya betingelser i mineralflotationsprocesser. Tillvägagångssättet fokuserade på att utvärdera en snabb screeningmetod för att identifiera potentiella flotationsreagens för några få specifika mineral, i kombination med kemisk ytkaraktärisering för en ökad förståelse.

Upplägg och genomförande
Projektet inkluderade sex tekniska delprojekt. WP1 syftade till att utföra en litteraturstudie och göra ett urval av material. I WP2–5 utfördes tester med QCM-metoden följt av kemisk ytanalys av de plana mineralytorna. Fokus i de olika fallen var att studera adsorption på mineralytorna och följa effekten av att ändra pH och vattenkvalitet, och att använda olika samlar- och tryckarreagens. Mer försök än planerat behövde utföras med QCM-metoden, och därför kunde inte WP5 med adsorption på mineralpartiklar inkluderas. I WP6 jämfördes resultaten med känd flotationsrespons.

Resultat
Inom projektet gjordes en utvärdering av en screeningmetod för in situ-studier av interaktioner mellan mineral och reagens. Resultaten visar att för de valda mineralen och processbetingelserna i projektet så löses joner ut från mineralytorna, vilket försvårar utvärderingen av data. För de mineral och processförhållanden som användes fungerar metoden därför inte som det var planerat, som en enkel screeningmetod. Den kemiska ytkaraktäriseringsmetoden däremot gav enkelt mycket intressant information om adsorption av olika flotationsreagens på mineralytorna.

FacebookTwitterLinkedInEmail