Optimerad rostning av komplexa sulfidiska kopparconcentrat för råmaterialflexibilitet


Pågående

2019-04-01

Luleå University of Technology

Caisa Samuelsson

2022-03-31

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är optimerad rostning av sulfidiska kopparkoncentrat för effektiv avdrivning av element såsom arsenik (As) och antimon (Sb) för att kunna öka flexibiliteten i val av råmaterial. Målet med projektet är därmed att ta fram och etablera metoder för att öka kapaciteten för föroreningseliminering i rostningsprocessen med avseende på As och Sb.

Förväntade effekter och resultat

Lyckade resultat från projektet förväntas leda till, i det kortare perspektivet, modifiering av ingående material, exempelvis blandning av koncentrat och i det längre perspektivet möjliggöra att material som idag inte nyttjas kan bli råvara samt att ny mätteknik kan implementeras. Projektet förväntas resultera i; en testmetod, validerad process modell och utvärdering av mätteknik relaterat till rostning av komplexa sulfidiska material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i arbetspaket med specifika tidplaner och leveranser, arbetet inom de olika arbetspaketen är nära kopplade. Arbetet baseras på teoretiska beräkningar, experimentella studier i labskala, pilot och/eller driftskala. Validering av test metod och process modell kommer att göras i både lab skala och driftskala. Forskare, doktorand och experter vid medverkande industriparter kommer att ha ett nära samarbete.

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail