HIFLOAT – Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller


FlotationMineralteknikResurseffektivitet
2 250 000 SEK

Pågående

2014-07-01

Luleå tekniska universitet

Jan Rosenkranz

2018-12-31

Syfte och mål
Syftet med forskningsarbetet är att undersöka effekterna av olika förhållanden mellan flotationscellhöjd och diameter för att identifiera optimala geometrier för flotationsceller både vid dimensionering av nya flotationskretsar och vid optimering av befintliga anläggningar. I detta sammanhang avser optimalitet cellkonstruktioner som är anpassade till det specifika flotationssteget samt den konkreta positionen av flotationscellen i en bank. För detta ändamål kommer en skalbar labbflotationscell och motsvarande provtagnings- och mätutrustning att utvecklas.

Upplägg och genomförande
Projektet är planerat för en period på fyra år och involverar Luleå tekniska universitet, Boliden Mineral AB och Luossavaara-Kiirunavaara AB. Projektet kommer att organiseras i fyra arbetspaket: (1) utformningen av en justerbar labbflotationscell med provtagningsutrustning för att ta prover från pulpen på olika höjder och radier. Genomförande av flotationsexperiment i (2) labbskala och (3) pilotskala med olika malmtyper, samt utvärdering av försöksresultat avseende (4) processmodellering och utveckling av designregler.

Förväntade resultat
Utvecklingen av småskaliga flotationsceller som är justerbara i höjdled ger svenska gruvbolag möjlighet att undersöka optimala celldesigner för olika positioner i en krets genom att anpassa cellgeometrin till det ingående flödet. Med hjälp av en skalbar cell samt nya metoder och motsvarande utrustning för provtagning kan rumsliga fas- och koncentrationsfördelningar i en cell bestämmas. Systematiska studier med olika malmtyper kommer att bidra till att förbättra utbyte och koncentrathalter, och därmed förbättra resurseffektivitet och minska investeringskostnader.

FacebookTwitterLinkedInEmail