Projekt

STRIM finansierar och har finansierat många olika projekt inom en mängd områden. De flesta projekt har startat som följd av en öppen projektutlysning. Hittills har sex öppna utlysningar resulterat i att 51 projekt påbörjats sedan programmet startade år 2013.

Förutom de projekt som beviljats inom de öppna utlysningarna finns också strategiska projekt som initierats av programstyrelsen.

Alla projekt presenteras här nedan. Man kan filtrera på typ av projekt, när projektet pågått och nyckelord.


Filtrera projekt

Sök projekt:
Projekttyp:
Nyckelord:
Status:

Projekten är sorterade med det senast startade projektet överst.

Samhälle och gruva

Svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald

VR-gruva på Teknikens hus

GRÄV – GRuvindustrin Ändrar Värden

Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd lasting II

Utveckling av ett numeriskt verktyg för optimering brytningssekvenser och minimering seismisk risk

Organosolv hydrofoba ligninpartiklar som biologiskt nedbrytbara flotationssamlare med lågt koldioxidutsläpp

Automatiserad borrplanering för riggar med flera borrarrmar i underjordisk gruvverksamhet

Platinagruppelement i svenska Ni-Fe-Cu-sulfider

Optimerad rostning av komplexa sulfidiska kopparconcentrat för råmaterialflexibilitet

Digitalt förarstöd för samspel mellan fordon i gruvmiljöer

SO4-BIORED Demonstration av biologisk sulfatreduktion i kalla klimat

Avstånd, Uppfattning och Riktning: Utforskande av applikationer med Augmenterad Verklighet för Gruvindustrin

Energieffektivitet i malmpulverisering med högeffektmikrovågor

Efficient metalpowder process with innovative sensor technique

Återvinning av litium från stoft bildat pyrometallurgisk återvinning av Li-jonbatterier

Färdplan kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin

Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet

Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion

Distribuerad akustisk optisk fibergivare för hälsoövervakning av transportband

SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

MachineHealth: Mot sunda maskiner och förutsägbart underhåll med AI

Spårbara metaller för en hållbar framtid

Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster

Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Innovativ DTH-borr övervakar en förstudie

Digital Mining Hub Bergslagen

Stokastisk gruvdesign

Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk

Förstudie – Hybridmodell för partikelsönderdelning i DEM

Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor

On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri

Prestanda och slitage prediktering i rörverkskvarnar

Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring

Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid – hur kan den se ut?

MINDI Gruvindustrins datainitiativ

Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation

Nollbasmätning och hållbarhetsdatabas

Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Effektiv finfördelning (ECO)

Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer

VectOre – Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater

Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor

Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp

Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling testcenter: I-EDDA-TC

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor

Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

MinFroth – Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer

Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS

Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering

Face-to-Surface II – förbättrad produktionseffektivitet vid skivrasbrytning

Face-to-Mill

Fälttest av FBG-baserat sensorsystem – till nytta för industri och samhälle

Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor

Från ord till handling – hållbarhetsledningssystem för social acceptans

Kvantitativ karaktärisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning

Phoenix gruvdrönare

Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin

Mångfald, jämställdhet och attraktiva arbetsplatser i den svenska gruvindustrin

Noggrann positionering inomhus

VRSE-system

Metodutveckling för fler kommersiellt framgångsrika ansökningar och projekt

SafePos II – Säkerhetspositionering för gruvindustrin II

Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation

ReLoad: autonom bultning med industrirobotar

Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri

Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor

Datadriven innovativ produktionsborrning – en förstudie

Designade samlare för selektiv flotation

FloccFines – Flockning av finpartiklar i mineralflotation av koppar-bly-zink-sulfidmalmer

Utvinning av tellur som flyktig fluorförening

Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi

NOx-rening av rökgaser från pelletsverk – utvärdering av två möjliga alternativ

MLOC+

Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Miljövänliga oljfria smörjmedel

Förbättrad gruvssäkerhet genom övervakning av bergbultar

Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt svensk gruv- och metallindustri

Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning

NoStick – Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar

ScreenFloat – Screening av interaktionen mellan flotationsreagens och mineral med kemisk ytkaraktärisering

Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift

Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner

Användning av nanocellulosa för ytmodifiering av magnetit och silikat i mineralpulper

Att upphäva kön i den svenska gruvindustrins innovationssystem – en pilotstudie

Schedulering för produktionsoptimering

Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar

SafePos – Säkerhetspositionering för gruvindustrin

Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor

Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder

Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan

Ny elektrolytisk extraktionprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler

Borrhålsseismiska avbildningar och magnetiska mätningar i borrhål

Innovativ djupprospektering 1fk

Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning

Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin

Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi

Attraktiv gruva – för alla

Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor

PREP

BIOMET: Effektiv metallutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling

Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall

Attraktiv råvaruförsörjning

Innovativ djupprospektering

HIFLOAT – Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller

Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning

Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu)-fyndigheter i Bergslagen

Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift – miNing II

Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller

Effektiv gruvbrytning – från gavel till dagen

Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift I

Användning av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i reaktivt gruvavfall – en förstudie

Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet