Agenda

Visioner för den svenska gruv- och metallutvinnande industrin har sammanfattats i en forsknings- och innovationsagenda som gäller för åren 2017–2020.

Visioner för fokusområden

I agendan beskrivs visioner för nio fokusområden som är relaterade till primära och sekundära råvaror. För varje område definieras den forskning och innovation som behövs i kort (2017–2020), medellångt (2020–2024) och långt (efter 2024) perspektiv, baserat på nyckelindikatorer.

Alla fokusområden har definierat åtgärder på kort och medellång sikt som kan implementeras inom nationella och internationella initiativ för forskning, utveckling och innovation. Åtgärderna beskrivs utifrån den förväntade tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala inverkan som förväntas.

Den nuvarande agendan är en utveckling av en tidigare forsknings- och innovationsagenda som togs fram 2013 och avsåg perioden 2013–2016.

2016

Den nuvarande agendan täcker tidsperioden 2017–2020 och inkluderar visioner efter 2024.

Ladda ner agendan

2013

Den första STRIM-agendan täckte tidsperioden 2013–2016 och utgjorde basen för den nuvarande agendan.

Ladda ner agendan
FacebookTwitterLinkedInEmail