Om STRIM

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP).

Svar på samhällsutmaningar

Satsningen på strategiska innovationsområden syftar till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion. Inom innovationsprogrammen samverkar företag, akademi och andra organisationer, och alla som vill bidra till nya innovationer inom området är välkomna att söka finansiering.

Stark industri och hållbar utvinning av metaller

Målet för STRIM är att stärka konkurrenskraften för den svenska gruvsektorn och den metallutvinnande sektorn. Detta uppnås genom att främja ledande centra och kluster för forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller utvecklas.

Sveriges gruv- och metallutvinnande industri ligger redan idag i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet inom prospektering, utvinning och vidareförädling. För att fortsätta och förbättra ytterligare har en forsknings- och innovationsagenda tagits fram. Den beskriver visioner för perioden 2017–2020 för nio identifierade fokusområden. Alla aktiviteter inom STRIM syftar till att realisera agendans visioner.

Aktiviteter

För att uppfylla agendans visioner arbetar programkontoret med fyra olika verktyg:

  • innovationsprojekt,
  • utbildning,
  • seminarier och möten,
  • internationalisering.

Årsrapport

Läs mer om aktiviteterna inom SIP STRIM i vår årsrapport (på engelska).

FacebookTwitterLinkedInEmail